Đà Lạt 1955 – 1961

https://drive.google.com/file/d/1AcaevK8jaP2hkO3wq3l3HPk7N-_3vcqD/view?usp=sharing Quê Hương Tuổi Nhỏ là tập 3 trong tự sự Đời Tôi. Thời gian từ 1954 đến 1961 gồm 3 giai đoạn, qua 3 nơi: Trại định cư Hòa Khánh ở Đức Hòa, khu Nguyễn Tri Phương Sài Gòn, và Thành Phố Đà Lạt. đời tôi Tự sự, viết tùy tiện kể lại cuộcContinue reading “Đà Lạt 1955 – 1961”

Khu Nguyễn Tri Phương

Quê Hương Tuổi Nhỏ, 100 pages http://bit.do/tap-3 Quê Hương Tuổi Nhỏ là tập 3 trong tự sự Đời Tôi. Thời gian từ 1954 đến 1961 gồm 3 giai đoạn, qua 3 nơi: Trại định cư Hòa Khánh ở Đức Hòa, khu Nguyễn Tri Phương Sài Gòn, và Thành Phố Đà Lạt. đời tôi Tự sự,Continue reading “Khu Nguyễn Tri Phương”

Hòa Khánh

Quê Hương Tuổi Nhỏ, 100 pages Quê Hương Tuổi Nhỏ là tập 3 trong tự sự Đời Tôi. Thời gian từ 1954 đến 1961 gồm 3 giai đoạn, qua 3 nơi: Trại định cư Hòa Khánh ở Đức Hòa, khu Nguyễn Tri Phương Sài Gòn, và Thành Phố Đà Lạt. đời tôi Tự sự, viếtContinue reading “Hòa Khánh”